ARTWORK of TOM V DAVIS

I POD - Acrylic on Panel - 10" X 12"