ARTWORK of TOM V DAVIS

FLYING BIRDS - Acrylic on Panel - 20" X 15"